Cecilia Bartoli, Ensemble Matheus & Jean-Christophe Spinosi